C Sharp/Ներածություն

Վիքիգրքեր-ից

Visual C Sharp ծրագիրը բեռնելու համար պետք է բեռնել Visual Studio ծրագրային փաթեթը, որի մեջ բացի C Sharp ծրագրավորման լեզուն պարունակելոց կան նաև այլ ծրագրային լեզուներ, ծրագիրը բեռնելու համար պետք է այցելեք այստեղ և սեղմեք կա՛մ Community կա՛մ Professional կա՛մ Enterprise, կախված թե որ տեսակն եք ցանկանում: