Jump to content

Վիքիփոքրիկ:Հաշվել մինչև 10/3

Վիքիգրքեր-ից

Համար 3-ի որոշ օրինակներ
Լուսախցիկներ պահող եռոտանիներն երեք ոտք ունեն։
Մարզաձևերը սովորաբար երեք ախոյան ունեն։
Երեք հիմնական գույն կա։


Նախկին համար․․․ Նախկին համար․․․ Նախկին համար․․․ Հաջորդ համար․․․ Հաջորդ համար․․․ Հաջորդ համար․․․